Φυτοφάρμακα και υλικά συσκευασίας μολύνουν το Αρμένιο

Η κακή χρήση των φυτοφαρμάκων και η ανεξέλεγκτη διαχείριση υλικών συσκευασίας από τους αγρότες, προβάλλουν ως δύο από τις βασικές αιτίες μόλυνσης των υπογείων υδάτων στα δημοτικά διαμερίσματα Αρμενίου και Μέλισσας καθώς και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που διενήργησε το ΙΓΜΕ.

Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή ανιχνεύτηκαν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης των τοπικών κοινοτήτων εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με την μελέτη, υποδεικνύονται λύσεις με την διάνοιξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων σε άλλη περιοχή, μη πεδινή, η οποία παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές νιτρικών ιόντων, ολικού και εξασθενούς χρωμίου καθώς και αρσενικού. Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψιν, τις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και αρσενικού καθώς και την παρουσία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης προϊόντων φυτοφαρμάκων, προτείνεται η υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης με δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για το σύνολο των κύριων ιόντων και πληθώρας ιχνοστοιχείων καθώς και φυτοφαρμάκων, με στόχο την αξιολόγηση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης της ποιότητας του νερού και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού, σε όλη την Θεσσαλία.

Όπως επισημαίνεται, η ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος, προϊόντων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για την ποιότητα των υπογείων νερών ολόκληρου του θεσσαλικού κάμπου, δεδομένου ότι έως τώρα, ο προσδιορισμός τους δεν συνηθίζεται να αποτελεί προτεραιότητα η δεν ζητείται σε χημικές αναλύσεις πόσιμων νερών. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης, θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ακόμη, προτείνεται η απογραφή όλων των χώρων διάθεσης υλικών συσκευασίας και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων οργανωμένης διαχείρισης και διάθεσης τους με σύγχρονες μεθόδους, σε επίπεδο Περιφέρειας.

Δείτε επίσης