Ανθρακικό ασβέστιο

Το ανθρακικό ασβέστιο (Calcium Carbonate) είναι ένα αντιόξινο φάρμακο – τα αντιόξινα εξουδετερώνουν το υδροχλωρικό οξύ της γαστρικής έκκρισης.

Ενδείξεις: Το ανθρακικό ασβέστιο είναι εξουδετερωτικό της γαστρικής έκκρισης.

Aντενδείξεις: Kαταστάσεις που συνοδεύονται από υπερασβεστιαιμία και υπερασβεστιουρία, υπερχλωρυδρία.

Παρενέργειες: Δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, υπερασβεσταιμία και αλκάλωση.

Aλληλεπιδράσεις: Μπορεί να μειώσει ή να καθυστερήσει την απορρόφηση πολλών φαρμάκων όπως σιμετιδίνης, τετρακυκλινών, κετοκοναζόλης, ριφαμπικίνης, χλωροπρομαζίνης κ.ά.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε νεφρική ανεπάρκεια. Δεν χορηγείται σε παιδιά.

Δοσολογία: 1-1.5 g ημερησίως ανά 8ωρο ή 12ωρο.

Τα αντιόξινα παρά την ικανοποιητική σχετικά επουλωτική δράση (συγκρίσιμη με την των H2-ανταγωνιστών) και το χαμηλό κόστος τους ελάχιστα χρησιμοποιούνται σήμερα. Oι λόγοι είναι η ανάγκη συχνής χορήγησής τους, με αποτέλεσμα τη μη εύκολη συμμόρφωση του ασθενή, το μεγάλο ποσοστό παρενεργειών (διάρροια ή δυσκοιλιότητα) και η μη ταχεία υποχώρηση των ενοχλημάτων σε σχέση με τους H2-ανταγωνιστές και τους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων. Επειδή μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση πολλών φαρμάκων δεν πρέπει να μη λαμβάνονται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης