Ηλεκτρικά εγκαύματα

Τα ηλεκτρικά εγκαύματα είναι δυνα­τόν να προκύψουν είτε μετά από επαφή με το ρεύμα, είτε με­τά από έκθεση σε αστραπή.

Το έγκαυμα από επαφή με το ρεύμα είναι μικρό αλλά βαθύ και προκαλεί μερική νέκρωση των υποκείμενων ιστών. Οι τραυματισμοί που προέρχονται από ρεύμα χαμηλής τάσης συνήθως λαμβάνουν χώρα στο σπίτι, αντιμετωπίζονται συντηρητικά και γενικά επουλώνονται καλά.

Τα εγκαύματα που αφορούν τη γωνία του στόματος μερικές φορές χρήζουν επανορθωτικών επεμβάσεων.

hlektriko egauma5 Τα εγκαύματα που προκαλούνται από ρεύμα υψηλής τάσεως γίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της εργασίας, η εσωτερική βλάβη είναι δυνατόν να συγκαλυφθεί από τη μι­κρή αλλοίωση της επιφάνειας του δέρματος και να προκύ­ψουν αδιόρατες και βραδέως αναπτυσσόμενες επιπλοκές (Εικόνα).

Αντιμετώπιση

Η έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση για τη βελτί­ωση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση των ζωτικών ιστών βοηθά στον περιορισμό της απώλειας του άκρου.

Τα εγκαύματα που προκαλούνται από αστραπή συνή­θως καλύπτουν εκτεταμένη επιφάνεια και εφόσον είναι πα­ρόμοια με τα εγκαύματα οποιασδήποτε επιφάνειας, αντιμε­τωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Η αστραπή είναι δυνατόν να προκαλέσει εγκαύματα μετά από απευθείας πλήξη, όπου είναι ορατή μια είσοδος και ένα υπάρχον τραύμα. Πρόκειται για τον πιο θανατηφόρο τύπο πλήξεως και είναι δυνατόν να επέλθει καρδιακή ανακοπή ή να προσβληθούν άλλα εσωτερικά όργανα.

Άλλοι τύποι πλήξεων είναι έμμεσοι και οδηγούν σε εγκαύματα που είτε είναι γραμμοειδή σε πε­ριοχές, πάνω στις οποίες υπήρχε ιδρώτας, είτε έχουν φτε­ρωτή ή δενδροειδή μορφολογία, η οποία θεωρείται παθογνωμονική είτε είναι διάστικτα από πολλαπλές, εν τω βάθει, κυκλοτερείς βλάβες, είτε είναι θερμικά εγκαύματα από φλε­γόμενα ενδύματα ή μέταλλα που έχουν υπερθερμανθεί.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης