Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων ή Κοινωνικών Επιστημόνων στην Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει το έργο με τίτλο: “Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας- ‘Γέφυρες Απασχόλησης'” (MIS 365136) που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθεί το υποέργο 5 με τίτλο: «Υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών, πιλοτικής εφαρμογής, δράσεων προβολής – δημοσιότητας, συντονισμού, διοικητικής υποστήριξης, λειτουργικά έξοδα».

Για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του υποέργου, θα καλυφθούν οι θέσεις ανά ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω:

2 θέσεις ΠΕ Ψυχολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών (σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – 24 μήνες)

Προηγούμενη εμπειρία στην υποστήριξη της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η εμπειρία στο μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης κρίνεται θετική.

Για όλους τους υποψήφιους απαιτείται η αποδεδειγμένα καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την 20η Φεβρουαρίου 2012 ιδιοχείρως (από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 14.00) ή ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση:

«ΕΚΗ-ΚΚΔ της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου, Αθήνα, Τ.Κ. 10439, 1ος όροφος»

Πληροφορίες στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας -«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Τραϊμπερ 4 και Σωνιέρου, 1ος όροφος (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10.30 – 14.00), τηλ. 210-88.18.946, πληροφορίες κα Μυρτώ Αγγελίδου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepsaee.gr ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr.

Δείτε επίσης