Ανθρώπινη λευκωματίνη (Human albumin Kedrion)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

HUMAN ALBUMIN KEDRION 200g/l, Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση

HUMAN ALBUMIN KEDRION 250g/l, Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση

Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

 • Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
 • Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
 • Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
 • Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

 1. Τι είναι το HUMAN ALBUMIN KEDRION και ποια είναι η χρήση του
 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το HUMAN ALBUMIN KEDRION
 3. Πώς να πάρετε το HUMAN ALBUMIN KEDRION
 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
 5. Πώς να φυλάσσεται το HUMAN ALBUMIN KEDRION
 6. Λοιπές πληροφορίες
 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το HUMAN ALBUMIN KEDRION είναι ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα (μια σημαντική ανθρώπινη πρωτεΐνη αίματος) και ανήκει σε μια κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων που ονομάζεται “Υποκατάστατα πλάσματος και κλάσματα πρωτεϊνών πλάσματος”.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για αποκατάσταση και διατήρηση του κυκλοφορούντος όγκου του αίματος σε ασθενείς που έχουν χάσει αίμα και/ή σωματικά υγρά για κάποιο λόγο, και είναι κατάλληλη η χρήση ενός κολλοειδούς.

Ο γιατρός ενδέχεται να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει λευκωματίνη αντί για ένα τεχνητό κολλοειδές με βάση την κλινική κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενή και με βάση επίσημων συστάσεων.

 1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION

Μην πάρετε το HUMAN ALBUMIN KEDRION

Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στα σκευάσματα λευκωματίνης ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του HUMAN ALBUMIN KEDRION.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το HUMAN ALBUMIN KEDRION

Εάν στο παρελθόν είχατε συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης (υπερευαισθησίας) στα σκευάσματα λευκωματίνης, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας.

Αν εμφανιστούν αλλεργικές ή αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις, η έγχυση πρέπει να διακόπτεται αμέσως. Σε περίπτωση καταπληξίας, οι ισχύουσες ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση καταπληξίας πρέπει να ακολουθούνται.

 • λευκωματίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες η υπερογκαιμία (αύξηση του υγρού μέρους του αίματος) και οι συνέπειές της ή η αιμοαραίωση (αραίωση του αίματος) είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερο κίνδυνο για εσάς.

Αν νοσείτε από τις παρακάτω ασθένειες, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας: – μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια (ανεπάρκεια καρδιακής απόδοσης)

–   αρτηριακή υπέρταση (αυξημένη πίεση του αίματος)

–   κιρσοί οισοφάγου (διαστολή των φλεβών στην τραχεία)

–   πνευμονικό οίδημα (συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες)

– αιμορραγική διάθεση (προδιάθεση για ανώμαλη αιμορραγία) – σοβαρή αναιμία

–   νεφρική και μετα-νεφρική ανουρία (απουσία παραγωγής ούρων)

 • κολλοειδωσμωτική δράση της ανθρώπινης λευκωματίνης 200 ή 250 g/l είναι περίπου τετραπλάσια αυτής του πλάσματος του αίματος. Κατά συνέπεια όταν σας χορηγείται συμπυκνωμένη λευκωματίνη, ο γιατρός θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι είσαστε επαρκώς ενυδατωμένος και θα πρέπει να σας παρακολουθεί προσεκτικά ούτως ώστε να αποφευχθεί μια κυκλοφορική υπερφόρτωση και υπερενυδάτωση.

Τα διαλύματα ανθρώπινης λευκωματίνης 200 – 250 g/l περιέχουν σχετικά λιγότερους ηλεκτρολύτες σε σύγκριση με τα διαλύματα ανθρώπινης λευκωματίνης 40 – 50 g/l. Όταν σας χορηγείται λευκωματίνη, ο γιατρός θα πρέπει να παρακολουθεί την ηλεκτρολυτική σας κατάσταση (τη συγκέντρωση του άλατος στο αίμα) (βλ. Παράγραφο “3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION”) και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας.

Τα διαλύματα λευκωματίνης δε πρέπει να αραιώνονται με ενέσιμο ύδωρ διότι αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει αιμόλυση στους λήπτες.

Εάν πρόκειται να αντικατασταθούν μεγάλες ποσότητες αίματος, ο γιατρός θα πρέπει να ελέγξει την πήξη και τον αιματοκρίτη. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να διασφαλιστεί η επαρκής υποκατάσταση των άλλων συστατικών του αίματος (παραγόντων πήξης, ηλεκτρολυτών, αιμοπεταλίων και ερυθροκυττάρων (ερυθρών αιμοσφαιρίων)).

Εάν ο αιματοκρίτης πέσει κάτω από το 30%, πρέπει να χορηγηθούν συμπύκνωμα ερυθρών αιμοσφαιρίων προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα μεταφοράς οξυγόνου του αίματος.

Εάν η δοσολογία και ο ρυθμός έγχυσης δεν έχουν προσαρμοστεί με την κυκλοφορική σας κατάσταση ενδέχεται να εμφανίσετε συμπτώματα υποδεικνύοντας μια αύξηση του όγκου του αίματος (υπερογκαιμία). Αν παρατηρήσετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας καθώς η έγχυση θα πρέπει να διακοπεί αμέσως: κεφαλαλγία, δύσπνοια (δυσκολίες στην αναπνοή), διάταση της σφαγίτιδας φλέβας (πρήξιμο των φλεβών του λαιμού), αυξημένη πίεση του αίματος, αυξημένη φλεβική πίεση και πνευμονικό οίδημα.

Ιολογική ασφάλεια

Όταν παρασκευάζονται φάρμακα με βάση το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, λαμβάνονται καθιερωμένα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης των λοιμώξεων στους ασθενείς. Αυτά περιλαμβάνουν προσεκτική επιλογή δοτών αίματος και πλάσματος ώστε να εξασφαλιστεί ο αποκλεισμός αυτών που ανήκουν σε ομάδα κινδύνου μεταφοράς λοιμώξεων και ο έλεγχος κάθε προσφοράς και δεξαμενής πλάσματος για ενδείξεις ιών/λοιμώξεων. Οι παρασκευαστές αυτών των προϊόντων περιλαμβάνουν διαδικασίες κατά την επεξεργασία του αίματος και του πλάσματος που μπορούν να αδρανοποιήσουν ή να αφαιρέσουν τους ιούς. Παρ’ όλα αυτά τα μέτρα, όταν χορηγούνται φάρμακα που έχουν παρασκευασθεί με βάση το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα η πιθανότητα μετάδοσης λοιμώξεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

Το ίδιο επίσης εφαρμόζεται για άγνωστους ή νεοεμφανιζόμενους ιούς ή άλλους τύπους λοιμώξεων.

Δεν υπάρχουν αναφορές για μεταδόσεις ιών με λευκωματίνη που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας μέσα από καθιερωμένες διαδικασίες.

Εμφατικά συνιστάται κάθε φορά που λαμβάνετε μία δόση HUMAN ALBUMIN KEDRION, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος να καταγράφονται, ώστε να διατηρηθεί ένα αρχείο με τις χρησιμοποιούμενες παρτίδες.

Λήψη άλλων φαρμάκων

 • Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
 • Δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις της ανθρώπινης λευκωματίνης με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
 • Ασυμβατότητες: To HUMAN ALBUMIN KEDRION δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα (εκτός των διαλυμάτων που υποδεικνύονται στην παράγραφο “3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION), πλήρες αίμα και συμπύκνωμα ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Κύηση και θηλασμός

 • Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
 • Η ασφάλεια του HUMAN ALBUMIN KEDRION για χρήση κατά την κύηση του ανθρώπου δεν έχει αποδειχθεί με ελεγμένες κλινικές μελέτες. Ωστόσο, η κλινική εμπειρία με τη λευκωματίνη υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται βλαβερές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, ή στο έμβρυο και το νεογέννητο. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα με HUMAN ALBUMIN KEDRION. Ωστόσο η ανθρώπινη λευκωματίνη είναι ένα φυσιολογικό συστατικό του ανθρώπινου αίματος.
 • Σε γενικές γραμμές πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν πραγματοποιείται υποκατάσταση όγκου πλάσματος σε εγκυμονούσα ασθενή.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις της λευκωματίνης στην ικανότητα οδήγησης και του χειρισμού μηχανημάτων.

 1. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION

Για οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση και δοσολογία, αναφερθείτε στην παράγραφο “Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης”.

Πάντοτε να παίρνετε το HUMAN ALBUMIN KEDRION αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.

Το HUMAN ALBUMIN KEDRION πρέπει να χορηγείται δια της ενδοφλέβιας οδού (σε μια φλέβα) και από έναν γιατρό ή μια επαγγελματία νοσοκόμα.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση HUMAN ALBUMIN KEDRION από την κανονική

Μια αύξηση του όγκου αίματος (υπερογκαιμία) ενδέχεται να εμφανιστεί εάν η δοσολογία και ο ρυθμός έγχυσης είναι υπερβολικά υψηλός. Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσατε να εμφανίσετε μερικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, δύσπνοια (δυσκολίες στην αναπνοή), διάταση της σφαγίτιδας φλέβας (πρήξιμο των φλεβών του λαιμού που μπορεί να υποδεικνύει μια καρδιαγγειακή υπερφόρτωση), αυξημένη πίεση του αίματος, αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και πνευμονικού οιδήματος (συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες). Μόλις παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας, γιατί θα πρέπει να διακόψει αμέσως την έγχυση και να ελέγξει προσεκτικά τις αιμοδυναμικές σας παραμέτρους. Επίσης, η παραγωγή ούρων και η λειτουργικότητα της καρδιάς θα πρέπει να αυξάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 77

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό σας.

 1. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το HUMAN ALBUMIN KEDRION μπορεί να προκαλέσει παρενέργτειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ήπιας μορφής αντιδράσεις όπως εξάψεις, κνίδωση, πυρετός και ναυτία ενδέχεται να εμφανισθούν. Οι αντιδράσεις αυτές συνήθως εξαφανίζονται ταχέως όταν ο ρυθμός έγχυσης επιβραδυνθεί ή διακοπεί η έγχυση.

Πολύ σπάνια, σοβαρές αντιδράσεις, όπως καταπληξία ενδέχεται να εμφανισθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να διακόπτεται η έγχυση και να αρχίζει κατάλληλη θεραπεία.

Για πληροφορίες σχετικά με την ιολογική ασφάλεια βλ. “2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION”.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.

 1. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ HUMAN ALBUMIN KEDRION

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το HUMAN ALBUMIN KEDRION μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην επισήμανση μετά “ΛΗΞΗ”. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30ºC.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. Μην καταψύχεται.

Οι συνθήκες φύλαξης πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά.

Να μη χρησιμοποιείτε το HUMAN ALBUMIN KEDRION εάν παρατηρήσετε το διάλυμα να είναι θολό ή να περιέχει ιζήματα. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι η πρωτεΐνη δεν έχει σταθεροποιηθεί ή ότι το διάλυμα έχει επιμολυνθεί.

Όταν ανοιχτεί ο περιέκτης, το περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 1. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το HUMAN ALBUMIN KEDRION

Η δραστική ουσία είναι η ανθρώπινη λευκωματίνη.

HUMAN ALBUMIN HUMAN ALBUMIN
KEDRION 200g/l KEDRION 250g/l
Το διάλυμα περιέχει ολικές πρωτεΐνες 20% 25%
πλάσματος σε ποσοστό
από τις οποίες η ανθρώπινη 95% 95%
λευκωματίνη είναι τουλάχιστον
Φιαλίδιο   των   50   ml περιέχει 10 g 12.5 g

 

ανθρώπινη λευκωματίνη ίση προς
Φιαλίδιο   των   100   ml   περιέχει 20 g – – –
ανθρώπινη λευκωματίνη ίση προς
Το διάλυμα είναι υπερογκωτικό υπερογκωτικό
Τα άλλα συστατικά, σε 1 λίτρο διαλύματος για έγχυση, είναι τα παρακάτω:
HUMAN ALBUMIN KEDRION 200g/l
Sodium chloride 4,52 g/l
Sodium caprylate 2,660 g/l (16 mmoles/l)
Acetyltryptophan 3,940 g/l (16 mmoles/l)
Water for injections μέχρι 1000 ml
Συνολική περιεκτικότητα σε νάτριο 123,5-136,5 mmoles/l
HUMAN ALBUMIN KEDRION 250g/l
Sodium chloride 3,52 g/l
Sodium caprylate 3,325 g/l (20 mmoles/l)
Acetyltryptophan 4,925 g/l (20 mmoles/l)
Water for injections μέχρι 1000 ml
Συνολική περιεκτικότητα σε νάτριο 123,5-136,5 mmoles/l

Εμφάνιση του HUMAN ALBUMIN KEDRION και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το HUMAN ALBUMIN KEDRION είναι ένα διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση. Μοιάζει με ένα διαυγές, ελαφρώς υδαρές υγρό, σχεδόν άχρωμο με μια κίτρινη, πορτοκαλί ή πράσινη απόχρωση.

HUMAN ALBUMIN KEDRION 200g/l: 50ml φιαλίδιο

HUMAN ALBUMIN KEDRION 200g/l: 100ml φιαλίδιο

HUMAN ALBUMIN KEDRION 250g/l: 50ml φιαλίδιο

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Kedrion S.p.A.-Loc. Ai. Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca), Italy.

Παραγωγός

Kedrion S.p.A.-55027 Bolognana, Gallicano (Lucca), Italy. ISS Istituto Superiore Di Sanita, Roma, Italy

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία Humanalbumin Kedrion 200 g/l Infusionslösung
Humanalbumin Kedrion 250 g/l Infusionslösung
Ελλάδα Human Albumin / Kedrion
Ιταλία Uman Albumin
Πορτογαλία Albumina Humana Kedrion
Ισπανία Albúmina Humana Kedrion 200 g/l solucíon para perfusión
Albúmina Humana Kedrion 250 g/l solucíon para perfusión

Τρόπος Διάθεσης: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης:

 • συγκέντρωση του σκευάσματος λευκωματίνης, η δοσολογία και ο ρυθμός έγχυσης θα πρέπει να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενή.
 • απαιτούμενη δόση εξαρτάται από το μέγεθος του ασθενή, τη σοβαρότητα του τραύματος ή την πάθηση καθώς και από τις συνεχιζόμενες απώλειες υγρών και πρωτεϊνών. Για τον καθορισμό της απαιτούμενης δόσης πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις του κυκλοφορούντος όγκου και όχι των επιπέδων της λευκωματίνης στο πλάσμα.

Εάν πρόκειται να χορηγηθεί ανθρώπινη λευκωματίνη, πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η αιμοδυναμική κατάσταση. Αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει:

– αρτηριακή πίεση του αίματος και αριθμό παλμών ανά λεπτό – πίεση κεντρικής φλέβας – πίεση ενσφήνωσης της πνευμονικής αρτηρίας

–   εξαγόμενη ποσότητα των ούρων

 • ηλεκτρολύτες
 • αιματοκρίτη / αιμοσφαιρίνη

Το HUMAN ALBUMIN KEDRION μπορεί να χορηγηθεί σε πρόωρα βρέφη και ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση καθώς το περιεχόμενο σε αργίλιο του τελικού προϊόντος δεν είναι περισσότερο από 200 μg/l.

Η ανθρώπινη λευκωματίνη μπορεί να χορηγείται κατευθείαν δια της ενδοφλέβιας οδού, ή μπορεί επίσης να αραιώνεται σε ισότονο διάλυμα (π.χ. 5% γλυκόζη ή 0,9% χλωριούχο νάτριο).

Τα διαλύματα λευκωματίνης δε πρέπει να αραιώνονται με ενέσιμο ύδωρ διότι αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει αιμόλυση στους λήπτες.

Ο ρυθμός έγχυσης θα πρέπει να προσαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και στην ένδειξη. Στην ανταλλαγή πλάσματος, ο ρυθμός έγχυσης θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον ρυθμό απομάκρυνσης.

Αν πρόκειται να χορηγηθούν μεγάλες ποσότητες, το προϊόν πρέπει να θερμαίνεται σε θερμοκρασία δωματίου ή σε θερμοκρασία σώματος πριν από τη χρήση.

Δείτε επίσης