Κατατέθηκε η τροπολογία για το clawback και τα rebates

Σε δόσεις και σε διαφορετικό κάθε φορά νομοσχέδιο κατατίθενται οι διατάξεις για το φάρμακο, πρακτική στην οποία δεν είχε μέχρι σήμερα προχωρήσει το υπουργείο Υγείας.

Χθες βράδυ κατατέθηκε η τροπολογία με τα επίμαχα άρθρα για το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης, το clawback και τα rebates, καθώς και πολλές άλλες διατάξεις για το φάρμακο, τα νοσοκομεία και κυρίως τον ΕΟΠΥΥ και την χρηματοδότησή του.

Όσον αφορά το φάρμακο οι κυριότερες διατάξεις είναι οι εξής: Τα όρια δαπανών υγείας για το 2016 είναι 1,402 δισ. ευρώ και για το έτος 2017 1,525 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Για τα έτη 2018 και 2019 τα όρια δαπανών είναι 1,462 δισ. ευρώ και 1,402 δισ. ευρώ, δυνάμενα να ανέλθουν στο όριο των 1,525. Εφόσον το κατ’ έτος ποσό των 62,5 εκατ. ευρώ και 123 εκατ. ευρώ αντιστοίχως καλύπτεται από ίδιους πόρους του ΕΟΠΥΥ. Οι δαπάνες για παροχές ασθενείας που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών-μελών της ΕΕ ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, δεν συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια δαπάνης.

Όσον αφορά το clawback για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, ισχύουν τα εξής: Το όριο δαπανών των νοσοκομείων ΕΣΥ του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» και των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ για την φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομείων πέραν του οποίου εφαρμόζεται το clawback ορίζεται σε 590 εκατ. ευρώ για το 2016. Για το 2017 το όριο ανέρχεται σε 550 εκατ. ευρώ και για το 2018 σε 530 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο υπολογισμός και η επιβολή clawback για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε εξαμηνιαία βάση. Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και διαφορές επί των επιβαλλόμενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και συμψηφίζονται σε επόμενη εφαρμογή clawback ή σε μελλοντικές συναλλαγές.

Επίσης με την τροπολογία τροποποιείται και συμπληρώνεται η εφαρμογή clawback και rebates στον ΕΟΠΥΥ από τους ιδιώτες παρόχους, καθώς και τα όρια δαπανών υγείας. Ειδικότερα: Τα ανώτατα όρια δαπανών (πέραν των οποίων εφαρμόζεται το clawback) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία κ.ά. προσδιορίζονται πλέον σε εξαμηνιαία βάση και εφαρμόζονται και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής. Ειδικά για το 2017, τα όρια μπορούν να προσδιορίζονται σε τριμηναία βάση. Όπου δεν υφίσταται clawback, το εναπομείναν ποσό μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη υποκατηγορία.

Επίσης, με την τροπολογία ρυθμίζεται το ζήτημα της τιμολόγησης (ανώτατη τιμή) συγκεκριμένων προϊόντων που δεν έχουν περάσει από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, μετά την υπογραφή των συμβάσεων. Η ρύθμιση έχει στόχο τον έλεγχο του κόστους. Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, μπορεί με απόφαση Δ.Σ. να καθορίζει ανώτατες τιμές υπηρεσιών υγείας, υλικών επεμβάσεων, οστικών και ενδοαυλικών μοσχευμάτων, θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, υγειονομικών υλικών, καθώς και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Δείτε επίσης