Σύνδρομο Μarshall (Μάρσαλ)

Το σπάνιο αυτό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από δερματικές βλάβες που μοιάζουν με σύνδρομο Sweet, οι οποίες ακολου­θούνται από επίκτητο χαλαρό δέρμα (cutis laxa). Οι περιπτώ­σεις αυτές παρουσιάζονται κυρίως σε παιδιά.

Τα δερματικά συμπτώματα είναι ερυθρές βλα­τίδες μικρού μεγέθους που εξαπλώνονται περιφερικά σχηματίζο­ντας κνιδωτικές πλάκες με υπομελαγχρωματικά κέντρα.

Η ιστολογική εξέταση των δερματικών βλαβών συνή­θως αποκαλύπτει μια ουδετεροφιλική δερματοπάθεια ουσια­στικά πανομοιότυπη με εκείνη του συνδρόμου Sweet. Ενίοτε, ανευρίσκεται μια ηωσινοφιλική διήθηση.

Οι βλάβες υποχω­ρούν με περιοχική καταστροφή του ελαστικού ιστού, προκα­λώντας προβάλλουσες, ρυτιδωμένες πλάκες στο χρώμα του δέρματος που έχουν μαλακή σύσταση και είναι δυνατόν να ασκούν πίεση στο χόριο.

Είναι δυνατόν να προσβληθεί ο ελαστικός ιστός σε άλλα όργανα, ειδικά στην καρδιά και τους πνεύμονες. Μερικές περιπτώσεις μπορεί να συσχετίζο­νται με ανεπάρκεια της αντιθρυψίνης-α1.

Δείτε επίσης