ΟΟΣΑ: Να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί για το φάρμακο στην Ελλάδα

Άρση όλων των περιοριστικών διατάξεων αναφορικά με τον τομέα του φαρμάκου, προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), προκειμένου να υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

farmakoΕιδικότερα, στην πολυσέλιδη Έκθεση Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ κάνει ειδική αναφορά στην φαρμακευτική βιομηχανία, αναφέροντας ότι έχει σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στην οικονομία, και αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Οι τεχνοκράτες του ΟΟΣΑ επισημαίνουν ότι το κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου χαρακτηρίζεται από σημαντική κρατική παρέμβαση, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η οικονομική και κοινωνική σημασία του τομέα αυτού αυξάνει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των κανόνων, αλλά και των κανονισμών, και αυτό που πρέπει να βρεθεί είναι μια ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Επί του παρόντος, ο ανταγωνισμός φαίνεται να παρεμποδίζεται από τη νομοθεσία, η οποία περιορίζει τα διάφορα είδη φαρμακευτικών προϊόντων, δημιουργώντας διαφορετική μεταχείριση των οικονομικών παραγόντων και νομική αβεβαιότητα.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν μηχανισμούς τιμολόγησης που δεν επιτρέπουν στα γενόσημα να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της τιμής τους, ένα πλαίσιο διαφήμισης για τα ΜΗΣΥΦΑ, που μπορεί να οδηγήσει σε ακαμψία τιμών, περιορισμούς σε επιστημονικά γεγονότα που επιβαρύνουν σημαντικά τις στρατηγικές μάρκετινγκ και λειτουργικούς περιορισμούς σε φαρμακαποθήκες, που μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις στη χονδρική.

Μεταξύ των συστάσεων του ΟΟΣΑ περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Το άρθρο 8, παράγραφος 1, του νομοθετικού διατάγματος 96/1973 θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια αγοράς εισαγόμενων προϊόντων να μην χρειάζεται πλέον να είναι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτό θα ευθυγραμμίσει το ελληνικό δίκαιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/83 / ΕΚ και θα επιτρέψει να εισέλθουν στην αγορά περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού και, ενδεχομένως, χαμηλότερες τιμές για τους ασθενείς και τους καταναλωτές.

Επιπλέον, το παράρτημα 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 127962/2004 θα πρέπει να ενημερωθεί και πλήρως και να είναι ευθυγραμμισμένο με την 2002/46 / ΕΚ οδηγία, καθώς η τελευταία έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε επίσης