kartal escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort maltepe escort alanya escort tuzla escort http://www.pendikliler.com/ kartal escort ankara escort ankara escort bayan ankara escort ankara escort ankara escort Ankara Escort Ankara escort Çankaya escort escort ankara ankara escort izmir escort bursa escort gaziantep escort denizli escort porno indir istanbul escort istanbul escort travesti porno izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort rus porno jigolo kirala jigolo basvuru jigolo olmak istiyorum jigolo olmak istiyorum jigolo sitesi mersin escort
Ποιοι ιοί προκαλούν τροφική δηλητηρίαση

Ποιοι ιοί προκαλούν τροφική δηλητηρίαση

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί ο ρόλος των ιών ως αιτία τροφιμογενών ασθενειών (τροφικής δηλητηρίασης).

Η δυσκολία που χαρακτηρίζει την απόδοση μιας ιογενούς ασθένειας στην κατανάλωση τροφής οφειλόταν κυρίως στις διαγνωστικές δυσκολίες για την αναγνώριση των ιών στα εμπλεκόμενα τρόφι­μα, αλλά και στην αναφορά των περιστα­τικών λόγω της ήπιας φύσης των ασθενειών στις περισσότερες περιπτώσεις.

Όμως μια αναφορά των Κέντρων Ελέγχου Ασθενειών (CDC: Centers for Disease Control) από τις ΗΠΑ το 2000, σχετικά με την παρακολού­θηση των επιδημιών τροφικής δηλητηρίασης από το 1993 έως το 1997, ανέδειξε ότι οι ιοί ευθύνονταν για το 6% όλων των τροφιμογε­νών επιδημιών και το 8% των περιστατικών. Η ηπατίτιδα Α ευθυνόταν για την πλειοψηφία των των περιστατικών αυτών, ακο­λουθούμενη από τον norovirus.

Στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανέδει­ξαν ότι οι ιοί ευθύνονταν για το 10,2% όλων των τροφιμογενών επιδημιών που αναφέρθη­καν κατά τη διάρκεια του 2006. Οι calicivirus (συμπεριλαμβανομένου του norovirus) ευθύ­νονταν για την πλειονότητα (61,7%) αυτών των ιογενών τροφιμογενών επιδημιών.

Οι ιοί που απαντώνται στα τρόφιμα είναι κυρίως εντεροϊοί, οι οποίοι μεταδίδονται μέσω της κοπρανο-στοματικής οδού. Ωστόσο, η με­τάδοση μέσω της επαφής από άτομο σε άτομο και μέσω της μόλυνσης του νερού είναι επίσης συνήθης.

Οι πιο σημαντικοί τροφιμογενείς ιοί είναι η ηπατίτιδα Α, ο norovirus, ο astrovirus και ο rotavirus.

Ιός ηπατίτιδας Α

Η ηπατίτιδα Α αποτελεί μία από τις πιο σο­βαρές τροφιμογενείς νόσους. Η νόσος αυτή είναι αποτέλεσμα της ανοσοκαταστροφής των μολυσμένων ηπατοκυττάρων, προκαλώντας συνήθως γενική αδυναμία η οποία διαρκεί για λίγες εβδομάδες. Αποτελεί μέλος των picornaviruses.

Οι λοιμώξεις το πιθανότερο είναι να είναι ασυμπτωματικές ή πιο ήπιες στα μικρά παιδιά απ’ ό,τι στους έφηβους ή στους ενηλίκους. Ο ιός μπορεί να παρουσιάζεται στα κόπρανα έως και 14 ημέρες πριν την εμφάνιση της ασθέ­νειας. Είναι έτσι δυνατόν ένα προσβεβλημένο άτομο το οποίο χειρίζεται τρόφιμα και το οποίο δεν τηρεί τους κανόνες σωστής υγιεινής (ιδι­αίτερα το πλύσιμο των χεριών), να επιμολύνει τα τρόφιμα κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Ο ιός μπορεί να εμφανίζεται στα κόπρανα και για 1-2 εβδομάδες μετά την έναρξη της ασθέ­νειας.

Τα τρόφιμα επιμολύνονται με τον ιό αυτό μέσω των προσβεβλημένων ατόμων ή μέσω του νερού το οποίο έχει μολυνθεί με κόπρα­να, όπως συμβαίνει συνήθως με τα οστρα­κοειδή. Παραδείγματα άλλων τροφίμων που εμπλέκονται σε επιδημίες ηπατίτιδας Α είναι τα στρείδια, τα ωμά μύδια και το πόσιμο νερό, τα προϊόντα αρτοποιίας και το χαβιάρι.

Ο ιός της ηπατίτιδας Α έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσό­τερο θερμοανθεκτικός απ’ ό,τι οι περισσότεροι άλλοι εντεροϊοί, καθώς επίσης και αρκετά αν­θεκτικός στην ξήρανση. Ο ιός είναι ωστόσο επιρρεπής στη χλωρινοποίηση και έτσι πολλές επιδημίες ηπατίτιδας Α έχουν συνδεθεί με την πρόσληψη μη χλωρινοποιημένου νερού.

Νοροϊός (norovirus)

Ο νοροϊός υπήρξε ο πρώτος εντεροϊός ο οποί­ος αναφέρθηκε ότι σχετίζεται με την τροφική δηλητηρίαση. Παλαιότερα ήταν γνωστός ως Norwalk-like ιος (NLV) ή ως μικρός στρογγυ­λός ιός (SRSV: small round structured virus), ενώ πρόσφατα έχει ταξινομηθεί ως μέλος της οικογένειας των ασβεστοϊών (calciviruses). Οι νοροϊοί ανιχνεύονται δύσκολα με το μικρο­σκόπιο, ιδιαίτερα όταν αυτοί περιέχονται στα τρόφιμα.

Η έκθεση γίνεται μέσω της επαφής με τα προσβεβλημένα άτομα ή το νερό που εί­ναι μολυσμένο με κόπρανα ή άλλα υλικά. Τα οστρακοειδή (δίλοβα μύδια) αποτελούν τους πρωταρχικούς φορείς του ιού αυτού. Τα στρώ­ματα των οστρακοειδών μολύνονται συχνά από τα ανθρώπινα κόπρανα μέσω των νερών των υπονόμων.

Η αερολυμάτωση των σωματιδίων του εμέσματος που περιέχει τον ιό έχει προταθεί ως ένας ακόμα τρόπος μετάδοσης του ιού ο οποίος μπορεί να αποτελέσει επίσης πηγή επιμόλυνσης των τροφίμων.

Ευαίσθητες μέθοδοι ανίχνευσης έχουν πλέον αποκαλύψει ότι η αποβολή του ιού στα κόπρανα μπορεί να συνεχίζεται για διάστημα μέχρι και μίας εβδο­μάδας μετά την ύφεση της ασθένειας.

Αστεροϊοί

Κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, οι αστεροϊοί εμφανίζονται ως μικροί, στρογγυλοί ιοί, οι οποίοι φέρουν στην επιφάνεια τους προ­εξοχές οι οποίες τους κάνουν να μοιάζουν με αστέρια πέντε ή έξι ακτινών.

Η ασθένεια που προκαλεί ο αστεροϊός διαφέρει από αυτήν του νοροϊού, δε­δομένου ότι ο χρόνος επώασης είναι διαφορε­τικός (3-4 ημέρες), η διάρκεια της νόσου είναι μεγαλύτερη (συχνά διαρκεί 7-14 ημέρες) και συνοδεύεται λιγότερο συχνά από εμετούς, ενώ το κυρίαρχο σύμπτωμα της είναι η διάρροια. Επιπλέον, τα πολύ μικρά παιδιά (<1 έτους) φαίνεται να είναι η πιο επιρρεπής ομάδα, σε αντίθεση με τον νοροϊό ο οποίος επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επιδημίες τροφικής δηλητηρίασης που οφείλονται στον αστεροϊό έχουν αναφερθεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, θα­λάμους νοσοκομείων και γηροκομεία, αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν διευκρινίστηκε επαρκώς ο τρόπος μετάδοσης.

Μια μεγάλη επιδημία η οποία αποδόθηκε σε επιμολυσμένα τρόφιμα από έναν κοινό προμηθευτή, εκ­δηλώθηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας το 1991, επηρεάζοντας 4.700 δασκάλους και μαθητές από 14 σχολεία της πόλης.

Ροταϊοί

Η οροομάδα των Α ροταϊών αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία της βρεφικής γαστρεντερίτιδας παγκοσμίως, προσβάλλοντας 130 εκατομμύρια περίπου βρέφη και προκαλώντας 873.000 θανάτους κάθε χρόνο.

Το γονιδίωμα του ροταϊού αποτελείται από 11 τμήματα δί­κλωνου RNA το οποίο περιβάλλεται από ένα διπλοκέλυφο ιικό καψίδιο. Κατά την εξέταση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τα σωματίδια που φέρουν διπλό κέλυφος ομοιάζουν μορφο­λογικά με ρόδα (από η λατινική λέξη rota).

Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 1-3 ημέρες και χαρακτηρίζεται από πυρετό, εμετούς και δι­άρροια.

Παρότι η πλειοψηφία των λοιμώξεων με ροταϊό αφορά τα βρέφη, έχουν αναφερθεί επιδημίες της νόσου που οφείλονται στα τρό­φιμα ή στο νερό επηρεάζοντας όλες τις ηλικι­ακές ομάδες, αν και λιγότερο συχνά.

Άλλοι ιοί

Και άλλοι ιοί picornaviruses, πέραν της ηπατί­τιδας Α, μπορούν επίσης να μεταδοθούν μέσω των τροφίμων. Οι polioviruses μεταδίδονται μέσω των τροφίμων, αλλά τα λοιμώδη στελέ­χη του παράγοντα αυτού είναι πλέον εξαιρε­τικά σπάνια.

Ο ιός coxsackie και ο echovirus (επίσης μέλη της οικογένειας του picornavirus) έχουν ενοχοποιηθεί για τροφιμογενείς λοι­μώξεις, τα στοιχεία ωστόσο είναι ελάχιστα.

Η ηπατίτιδα Ε έχει συνδεθεί με έναν αριθμό λοιμώξεων οι οποίες οφείλονται στο νερό, χω­ρίς να υπάρχει συσχέτιση με τα τρόφιμα.

Έχει επίσης αναφερθεί μια τροφιμογενής λοίμωξη λόγω parvovirus η οποία συνδέθηκε με την κατανάλωση κοχυλιών.

Δείτε επίσης