Λανσοπραζόλη

Η λανσοπραζόλη (Lansoprazole) είναι μια δραστική ουσία ανασταλτική της γαστρικής έκκρισης και πιο συγκεκριμένα ανήκει στους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων

Eνδείξεις: Eνεργό γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος. Θεραπεία και προφύλαξη γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Συμπτωματική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος. Σύνδρομο Zollinger-Ellison. Εκρίζωση του H.pylori σε ασθενείς με έλκος δωδεκαδακτύλου σε συνδυασμό με αντιβιοτικά. Θεραπεία και προφύλαξη γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών μετά λήψη ΜΣΑΦ.

Αντενδείξεις: Συγχορήγηση με αταζαναβίρη.

Aλληλεπιδράσεις: Η λανσοπραζόλη μπορεί να παρέμβει στην απορρόφηση φαρμάκων για τα οποία το γαστρικό pH είναι σημαντικό στη βιοδιαθεσιμότητα, όπως αταζαναβίρη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη (να μη συγχορηγούνται) ή διγοξίνη (προσαρμογή της δόσης). Η λανσοπραζόλη μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα φαρμάκων που μεταβολίζονται από το CYP3A4, του τακρόλιμους και να μειώσει τις συγκεντρώσεις της θεοφυλλίνης. Ίσως χρειασθεί μείωση της δόσης της όταν συνδυάζεται με φλουβοξαμίνη. Οι επαγωγείς των ενζύμων που επηρεάζουν τα CYP2C19 και CYP3Α4 όπως η ριφαμπικίνη και το St John’s wort (Hypericum perforatum/Βαλσαμόχορτο) μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις της. Η σουκραλφάτη/αντιόξινα μπορεί να μειώσουν τη βιοδιαθεσιμότητά της. Επομένως, η λανσοπραζόλη πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 1 ώρα μετά τη λήψη αυτών των φαρμάκων.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε μέτρια έως βαριά ηπατική ανεπάρκεια συνιστάται μείωση της δόσης της λανσοπραζόλης κατά 50%. Σε νεφρική ανεπάρκεια δεν απαιτείται τροποποίηση της δόσης. Σε ηλικιωμένα άτομα να αποφεύγεται δόση >30 mg ημερησίως. Στα παιδιά δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία για ασφαλή χρήση. Σε κύηση και γαλουχία δεν συνιστάται η λανσοπραζόλη .

Δοσολογία: έλκος δωδεκαδακτύλου 30 mg ημερησίως για 2 εβδομάδες και συνέχιση της αγωγής σε μη επούλωση για 2 ακόμη εβδομάδες. έλκος στομάχου 30 mg ημερησίως για 4 εβδομάδες και συνέχιση της αγωγής σε μη επούλωση για 4 ακόμη εβδομάδες.

Έλκη στομάχου και δωδεκαδακτύλου μετά από λήψη ΜΣΑΦ 30 mg ημερησίως για 4 εβδομάδες και συνέχιση της αγωγής σε μη επούλωση για 4 ακόμα εβδομάδες, προφύλαξη 15 mg ή σε αποτυχία 30 mg μία φορά την ημέρα.

Για εκρίζωση του H.pylori βλ. 01.01.04 .

Σύνδρομο ZollingerEllison αρχική δόση 60 mg και παραπέρα αύξηση της δόσης έως 120 mg ημερησίως ή και περισσότερο σε 2 δόσεις, εάν απαιτείται.

Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση 30 mg ημερησίως για 4 εβδομάδες και συνέχιση της αγωγής σε μη επούλωση για 4 ακόμα εβδομάδες, προφύλαξη 15-30 mg ημερησίως.

Συμπτωματική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος 15-30 mg ημερησίως.

Δείτε επίσης