Γλυκαντικές ύλες και Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (ADI)

Η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί η ΕΕ έχει καθιερώσει τη χρήση της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (ADI: Acceptable daily intake)  για τις ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες.

Η Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη αποτελεί μια εκτίμηση της ποσότητας ενός εγκεκριμένου πρόσθετου, την οποία μπορεί να καταναλώνει ένας άνθρωπος, σε καθημερινή βάση και εφ’ όρου ζωής, χωρίς να προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην υγεία του.

Τα όρια ADI εκφράζονται ως χιλιοστά του γραμμαρίου (mg) ανά κιλό σωματικού βάρους (kg) ανά ημέρα.

Συνήθως, το ADI βασίζεται στην ημερήσια ποσότητα που μπορεί να χορηγηθεί σε κάποιο πειραματόζωο, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, χωρίς να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του, γνωστό ως Επίπεδο NOAEL (Επίπεδο Μη Παρατηρήσιμων Αρνητικών Επιπτώσεων – No Observed Adverse Effect Level).

Το όριο της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης υπολογίζεται ως ο λόγος της ασφαλούς ποσότητας (NOAEL) προς έναν συντελεστή ασφαλείας ίσο με 100, ώστε να καλύπτει και διαφορετικά είδη οργανισμών ή ευαίσθητες ομάδες του γενικού πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους και παιδιά.

Η κεντρική ιδέα του ADI και η χρήση του ως βάση για την τοξικολογική αξιολόγηση και την εκτίμηση του κατά πόσο είναι ασφαλής η κατανάλωση μιας πρόσθετης ουσίας, είναι αποδεκτή από κάθε αρμόδιο φορέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα επίπεδα χρήσης είναι ορισμένα και παράλληλα αυτή παρακολουθείται ώστε να μην πλησιάζει στα επίπεδα των ADI.

Καθώς οι τιμές ADI αναφέρονται σε χρήση εφ’ όρου ζωής, παρέχουν ένα περιθώριο ασφαλείας αρκετά μεγάλο ώστε οι επιστήμονες δεν ανησυχούν για το ενδεχόμενο κάποιος να καταναλώσει περιστασιακά ποσότητα μεγαλύτερη από το συνιστώμενο ADI, εφόσον ο μέσος όρος της ποσότητας που καταναλώνει σε μακροχρόνια βάση δεν το υπερβαίνει.

Οι τιμές ADI είναι το πιο σημαντικό από τα εργαλεία που διαθέτουν οι επιστήμονες στην πράξη, για να εξασφαλίζουν την κατάλληλη και ασφαλή χρήση των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών υλών.

Δείτε επίσης