Συντονισμός υπουργείων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου ανατίθεται η παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως προβλέπει νομοσχέδιο που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση.

Ειδικότερα, στον υπουργό Επικρατείας ανατίθεται ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης και στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Στην αρμοδιότητά της ανήκει η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή προς έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή
τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής
σημασίας συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των
προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση καθώς και των ειδικών συνεπειών των
προτεινόμενων ρυθμίσεων στα Άτομα με Αναπηρίες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και για τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Το Κράτος μεριμνά για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και τα μέτρα εφαρμογής τους με σκοπό την εξάλειψη, απο

Δείτε επίσης