Η Ακρόπολη της Αθήνας

acropolisH Ακρόπολη των Αθηνών κατοικήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος της Νεολιθικής Εποχής, περίπου το 3200 π.Χ. Η φυσική οχυρή μορφή του λό­φου, η ομαλή και εκτεταμένη επιφάνεια του, καθώς και η ύπαρξη φυσικών πηγών νερού ήταν οι κυριότεροι λόγοι που ευνόησαν από νωρίς τη μόνιμη εγκατάσταση και τη δημι­ουργία οικισμού.  Κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή η Ακρόπολη ήταν το διοικητικό κέντρο της Αττικής. Εκεί βρι­σκόταν και το ανάκτορο του βασιλιά. Το 13ο αιώνα π.Χ. ο λόφος της Ακρόπολης οχυρώθη­κε με ένα ισχυρό τείχος. Οι λίθοι του τείχους ήταν πελώριοι και ακανόνιστοι. Γι’ αυτόν το λόγο το τείχος ονομάστηκε Κυκλώπειο. Μετά το τέλος της Μυκηναϊκής Εποχής το πολίτευμα της Αθήνας άλλαξε.

Την κληρο­νομική βασιλεία διαδέχτηκε η αριστοκρατία. Αργότερα, στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., το πολίτευμα άλλαξε από αριστοκρατία σε τυραννία. Εκείνη την εποχή το διοικητικό κέντρο μεταφέρθηκε στο χώρο όπου βρίσκε­ται σήμερα η Αρχαία Αγορά. Η Ακρόπολη έχασε το στρατιωτικό της ρόλο και απέκτησε λατρευτικό χαρακτήρα. Την ίδια εποχή, και συγκεκριμένα το 566 π.Χ., ιδρύθηκαν τα Μεγάλα Παναθήναια, γεγονός που συνέπεσε χρονικά με την τυραννία του Πεισίστρατου. Τα Μεγάλα Παναθήναια ήταν η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή της Αθήνας. Στο βράχο της Ακρόπολης λατρεύονταν διάφορες θεό­τητες. Ο χώρος όμως έχει συνδεθεί κυρίως με τη λατρεία της θεάς Αθηνάς. Σε αυτήν εμπιστεύθηκαν οι πολίτες της Αθήνας τη λα­τρεία της πόλης τους. Οι πρώτοι ναοί και άλλα μικρότερα κτίρια οικοδομήθηκαν στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια της Αρχαϊκής Εποχής. Από τους ναούς πρώτος χτίστηκε ο γνωστός σήμερα ως Εκατόμπεδος. Το όνομα του οφείλεται στις διαστάσεις του. Από το ναό διασώθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη και μέρος από το γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του. Το 525 π.Χ. οικοδομήθηκε ο Αρχαίος Ναός. Ο ναός αυ­τός ήταν μεγαλύτερος από τον Εκατόμπεδο. θεμέλια του Αρχαίου Ναού έχουν σωθεί με­ταξύ του Παρθενώνα και του Ερεχθείου. Το 480 π.Χ. οι Πέρσες κατέστρεψαν σχεδόν όλα τα οικοδομήματα της Αρχαϊκής Περιόδου.

Το οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή

Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., κατά την πε­ρίοδο της ακμής του δημοκρατικού πολι­τεύματος, ο Περικλής ξεκίνησε ένα μεγαλό­πνοο οικοδομικό πρόγραμμα. Εργάστηκαν περίπου 200-250 τεχνίτες για να οικοδομη­θούν οι ναοί και τα άλλα κτίρια. Οι τεχνίτες ήταν ελεύθεροι, ξένοι και δούλοι. Τα μνη­μεία που οικοδομήθηκαν αρχικά ήταν ο Παρ­θενώνας και τα Προπύλαια. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πο­λέμου χτίστηκαν το Ερεχθείο και ο ναός της Αθηνάς Νίκης ή Απτέρου Νίκης.

Στο οικο­δομικό πρόγραμμα του Περικλή εντάχθη­καν και άλλα κτίσματα κοσμικού χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι η Χαλκοθήκη. Σε αυτό το κτίριο φυλάσσονταν μετάλλινα αντικείμενα και σκεύη. Τα κτίρια του οικοδομικού αυτού προγράμματος διατηρήθηκαν στην Ακρό­πολη κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή Εποχή. Σε αυτές τις δύο ιστορικές περιόδους στο χώρο της Ακρόπολης τοποθετήθηκαν πολλά αγάλματα και άλλα αναθήματα.

Η Ακρόπολη μετά τον 3ο αιώνα π.Χ.

Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς (αναπαράσταση)

Μετά το τέλος του αρχαίου κόσμου και την επικράτηση του χριστιανισμού ορισμένα κτίρια της Ακρόπολης καταστράφηκαν. Τα μεγάλα μνημεία διατηρήθηκαν και έγιναν χριστιανικοί ναοί. Ο Παρθενώνας έγινε ναός της Αγίας Σοφίας. Ο λαός όμως τον αποκαλούσε «εκκλησία της Παναγίας Αθηνιώτισσας». Το Ερεχθείο μετατράπη­κε σε τρίκλιτη βασιλική αφιερωμένη στο Σωτήρα Χριστό. Από το 1204 έως το 1311 η Ακρόπολη βρισκόταν υπό την κατοχή των Φράνκων. Μετά τους Φράγκους γνώ­ρισε διαδοχικά την κυριαρχία και άλλων ξένων κατακτητών. Το 1458 παραδόθηκε στους Τούρκους και οι ναοί έγιναν τζαμιά. Το 15ο αιώνα η Ακρόπολη έγινε οχυρό φρού­ριο. Η μορφή της θύμιζε την Ακρόπολη της Μυκηναϊκής Εποχής. Οι μεγαλύτερες καταστροφές στα μνημεία της έγιναν κατά τη διάρκεια των ενετοτουρ-κικών πολέμων. Ο Ενετός στρατηγός Φραγκίσκος Μοροζίνι την πολιορκούσε και το 1687 τη βομβάρδισε και ανατίναξε τον Παρθενώνα.

 Τα Προπύλαια

Η είσοδος της Ακρόπολης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του λόφου. Στην ίδια θέση ήταν και κατά τη Μυκηνα¬ϊκή Εποχή. Τα Προπύλαια σχεδιάστηκαν

από τον αρχιτέκτονα Μνησικλή και άρχισαν να κατασκευάζονται το 437 π.Χ. Οι εργασίες συνεχίστηκαν έως το 432 π. Χ., αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Αντίθετα, σταμάτη¬σαν το 431 π.Χ. εξαιτίας του Πελοποννησιακού Πόλεμου.

Τα Προπύλαια αποτελούνται από ένα κεντρικό οικοδόμημα και δύο πτέρυγες. Η είσοδος ήταν στο κεντρικό οικοδόμημα. Εκεί υπήρχαν πέντε θύρες ανάμεσα σε έξι δωρικούς κίονες. Στη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων υπάρχει ένα κτίσμα γνωστό ως Πινακοθήκη. Ονομάστηκε έτσι από τους πίνακες ζωγραφικής που υπήρχαν στους τοίχους στο εσωτερικό του. Μέσα σε αυτόν το χώρο υπήρχαν ανάκλιντρα και τραπέζια. Εκεί αναπαύονταν και διασκέδαζαν οι επι¬σκέπτες, που ήταν σημαντικές προσωπικό¬τητες της εποχής.

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης

 Μικρός ιωνικός ναός κατασκευασμένος από μάρμαρο πάνω σε έναν ψηλό πύργο. Έχει τέσσερις κίονες στην μπροστινή πλευρά και τέσσερις πίσω. Η οικοδόμηση του ανατέθηκε στον αρχιτέ­κτονα Καλλικράτη το 449 π.Χ. Οι εργασίες όμως ξεκίνησαν το 426 π.Χ. και ολοκληρώ­θηκαν το 421 π.Χ. Ο ναός πήρε το όνομα του από το ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς Νίκης που υπήρχε σε εσωτερικό χώρο του ναού, το σηκό. Ονομάζεται όμως και ναός της Απτέρου Νίκης, επειδή το άγαλμα της θεάς δεν είχε φτερά. Μια παράδοση αναφέρει ότι το άγαλμα της Αθηνάς Νίκης κατασκευάστηκε χωρίς φτερά για να μην μπορέσει να φύγει ποτέ από το ναό. Στη ζωφόρο, στο πάνω μέ­ρος του ναού, απεικονίζονται η συνέλευση των θεών στη μία πλευρά, καθώς και ιστορι­κά γεγονότα στις άλλες πλευρές, όπως σκη­νές από μάχες Ελλήνων εναντίον βαρβάρων.

Ο Παρθενώνας

Παρθενώνας

Ο μεγαλύτερος ναός της Ακρόπολης και το σπουδαιότερο μνημείο της. Χτίστηκε πάνω στα θεμέλια ενός παλαιότερου ναού. Ο ναός αυτός είναι γνωστός με το όνομα Προπαρθενώνας. Κατασκευάστηκε μετά τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. και καταστράφηκε από τους Πέρσες το 480 π.Χ. Οι εργασίες για την οικοδόμηση του Παρθενώνα διήρκεσαν από το 447 π.Χ. μέχρι και το 438 π.Χ. Ο ναός ολοκληρώθηκε όταν έγινε η διακόσμηση του με γλυπτά, το 432 π.Χ. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης ήταν οι αρχιτέκτονες του. Υπεύθυνος για το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα ήταν ο γλύπτης Φειδίας. Για την οικοδόμηση του ναού χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο από τα λατομεία της Πεντέλης.

Η αρχιτεκτονική μορφή του Παρθενώνα

Ο Παρθενώνας είναι δωρικός ναός. Ονομά­ζεται και περίπτερος επειδή εξωτερικά πε-ριτρέχεται από κίονες.Έχει από οκτώ κίονες στις δύο στενές πλευρές και από 17 στις δύο μακριές πλευρές. Εσωτερικά χωριζόταν σε τέσσερις χώρους: τον πρόναο, το σηκό, τον κυρίως Παρθενώνα και τον οπισθόδομο. Ο σηκός περιβαλλόταν από διώροφη κιονο­στοιχία που σχημάτιζε Π. Μέσα στο σηκό φυλασσόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, έργο του διάσημου γλύπτη δωμάτιο, ο κυρίως Παρθενώνας, με τέσσερις ιωνικούς κίονες στο εσωτερικό του.

 Ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα

Το πρώτο τμήμα του ναού που διακοσμή­θηκε με γλυπτά είναι ο θριγκός. Ο θριγκός περιτρέχει εξωτερικά το πάνω μέρος του Παρθενώνα. Αποτελείται από 92 μετόπες που εναλλάσσονται με τρίγλυφα. Στις με­τόπες απεικονίζονται η Κενταυρομαχΐα, η Αμαζονομαχία, η Γιγαντομαχία και η Αλωση της Τροίας.

Στη ζωφόρο του Παρθενώνα απεικονίζεται η πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων. Τα Μεγάλα Παναθήναια ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της Αθήνας και πραγματοποιούνταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Στο τέλος μιας μεγάλης πομπής γι­νόταν η παράδοση του πέπλου για το ξόανο, το ξύλινο άγαλμα της θεάς. Η ζωφόρος έχει συνολικό μήκος 160 μέτρα και ύψος περίπου ένα μέτρο. Αποδίδονται περίπου 378 ανθρώ­πινες μορφές: θεοί, ήρωες, άρχοντες της πό­λης, καθώς και πολίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Στη ζωφόρο απεικονίζονται επίσης και 200 περίπου ζώα, από τα οποία τα περισ­σότερα είναι άλογα.

Ο γλυπτός διάκοσμος ολοκληρώθηκε με τα αετώματα, τους τριγωνικούς χώρους δηλαδή που βρίσκονται στο πάνω μέρος των δύο στενών πλευρών του ναού. Στο ανατολικό αέτωμα απεικονίζεται η γέννηση της θεάς Αθηνάς από το κεφάλι του Δία και στο δυτι­κό αέτωμα η διαμάχη της με τον Ποσειδώνα. Όλα τα γλυπτά του Παρθενώνα κατασκευά­στηκαν από πεντελικό μάρμαρο και ήταν δι­ακοσμημένα με χρώμα και άλλα εξαρτήματα.

 Το Ερεχθείο

Οι Καρυάτιδες

Το Ερεχθείο είναι ένα μαρμάρινο οικοδόμη­μα ιωνικού ρυθμού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ­ρον επειδή «συστεγάζει» τη λατρεία πολλών θεοτήτων. Η αρχιτεκτονική του μορφή είναι περίπλοκη. Αποτελείται από διάφορα οικο­δομήματα και διαφέρει από τους υπόλοιπους ναούς της Ακρόπολης. Χτίστηκε σε δύο φάσεις, από το 421 έως το 415 π.Χ. και από το 410 έως το 406 π.Χ. Η δι­ακοπή των εργασιών οφείλεται στα γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου, που ήταν σε εξέλιξη την ίδια χρονική περίοδο. Ο ναός αποτελείται από δύο τμήματα, το ανατολικό και το δυτικό. Στο ανατολικό τμή­μα λατρευόταν η θεά Αθηνά Πολιάς. Στον ίδιο χώρο υπήρχε το ξόανο της θεάς. Στο ξόανο γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των Μεγάλων Παναθηναίων, η τοποθέτηση του πέπλου. Το δυτικό τμήμα ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του Ποσειδώ­να Ερεχθέα, του Ηφαίστου και άλλων θεών και ηρώων. Στη νότια πλευρά υπάρχει η πρόσταση με τις έξι Καρυάτιδες ή Κόρες που στηρίζουν την οροφή του ναού.

Το Ερεχθείο είναι το πιο ιερό σημείο της Ακρόπολης. Στο χώρο αυτό βρίσκεται η ελιά, το ιερό δέντρο που χάρισε στους κατοίκους της πόλης η θεά Αθηνά. Υπάρχει ακόμη το σημάδι από το χτύπημα της τρίαινας του Πο­σειδώνα, στη διαμάχη που είχε με την Αθηνά. Στον ίδιο χώρο φαίνεται και το σημάδι από τον κεραυνό που έριξε ο Δίας για να σκοτώ­σει τον Ερεχθέα.

 

Δείτε επίσης