Στα 550 εκατ. ευρώ η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το 2017

Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2017, δεν θα υπερβεί τα 550 εκατ. ευρώ από τα οποία 492,1 εκατ. ευρώ αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 57,9 εκατ. ευρώ τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αυτό προβλέπει η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου 2017.

Το παραπάνω ποσό θα διαιρεθεί σε δύο μέρη στα δύο εξάμηνα του έτους 2017. Στο τέλος κάθε εξαμήνου εάν η συνολική δαπάνη των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προκαθορισμένο ποσό, το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).

To ποσό που θα προκύψει από το clawback, ανά φαρμακευτική εταιρεία αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, τρέχοντος έτους.

Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ.

Δείτε επίσης