Αλλαγές στο σύστημα εθελοντικής αιμοδοσίας – Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

Αλλαγή στο σύστημα εθελοντικής αιμοδοσία με κεντρική οργάνωση του συστήματος προωθεί με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια αίματος σε ολόκληρο το σύστημα και σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ειδικότερα, οι εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας από τους παλαιούς και νέους συλλόγους αιμοδοτών θα γίνονται σε συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

H συχνότητα και η εποχιακή κατανομή των εξορμήσεων αυτών θα αποφασίζεται έπειτα από συνεννόηση και σε στενή συνεργασία με το ΕΚΕΑ, το οποίο και θα ρυθμίζει τη διασύνδεσή του με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας.

Από την 1η Noεμβρίου κάθε νέος σύλλογος θα διέπεται από νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι αιμοδότες θα αποκτούν τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα του εθελοντή, στην οποία καταχωρούνται οι μονάδες που έχουν προσφέρει και μέσω αυτής θα εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία αιμοδοσίας της χώρας επιθυμούν.

Οι σύλλογοι θα ενημερώνονται μέσω του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τις μονάδες αίματος που έχουν συγκεντρωθεί, αποτιμώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα ή μη των ενεργειών τους και αποκτούν τα εργαλεία ενημέρωσης των μελών τους.

Οι σύλλογοι που λειτουργούν με το παλαιό καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ, θα περάσουν στο νέο ενιαίο καθεστώς λειτουργίας το 2018.

Όσοι σύλλογοι αιμοδοτών δραστηριοποιούνται ήδη και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ έχουν δυνατότητα εγγραφής με το παλαιό καθεστώς μέχρι τις 31/12/2017.

Δείτε επίσης